آغ داش

کشور : آذربایجان
مساحت : 41424 m2
در دست اقدام

رامانا-2

کشور : آذربایجان
مساحت : 45500 m2
تمام شده

کراسنودار

کشور : روسیه
مساحت : 65138 m2
در دست اقدام

بینه-3

کشور : آذربایجان
مساحت : 54288 m2
تمام شده

رامانا

کشور : آذربایجان
مساحت : 44448 m2
تمام شده

کانتیشو

کشور : اینگوشتیا
مساحت : 5568 m2
تمام شده

سونژا

کشور : اینگوشتیا
مساحت : 104448 m2
تمام شده

بینه-2

کشور : آذربایجان
مساحت : 100800 m2
تمام شده

خیزی-1-2

کشور : آذربایجان
مساحت : 5136 m2
تمام شده

مخاچ قلعه-3

کشور : داغستان
مساحت : 2208 m2
در دست اقدام

مخاچ قلعه-2

کشور : داغستان
مساحت : 48384 m2
تمام شده

مخاچ قلعه

کشور : داغستان
مساحت : 54576 m2
تمام شده

عشق آباد

کشور : ترکمنستان
مساحت : 10000 m2
تمام شده

فاطمای- 2

کشور : آذربایجان
مساحت : 20160 m2
تمام شده

استانبول

کشور : ترکیه
مساحت : 1000 m2
تمام شده

فاطمای

کشور : آذربایجان
مساحت : 25200 m2
تمام شده

فاطمای- 3

کشور : آذربایجان
مساحت : 24768 m2
تمام شده

بیله سوار

کشور : آذربایجان
مساحت : 20160 m2
تمام شده

قاضی عَنتب

کشور : ترکیه
مساحت : 4800 m2
تمام شده

ماساللی-4

کشور : آذربایجان
مساحت : 22176 m2
تمام شده

ماساللی-3

کشور : آذربایجان
مساحت : 31104 m2
تمام شده

ماساللی-2

کشور : آذربایجان
مساحت : 23184 m2
تمام شده

ماساللی

کشور : آذربایجان
مساحت : 20160 m2
تمام شده

صابرآباد

کشور : آذربایجان
مساحت : 31104 m2
تمام شده

صابرآباد-2

کشور : آذربایجان
مساحت : 32112 m2
تمام شده

حکم علی-2

کشور : آذربایجان
مساحت : 18768 m2
تمام شده

حکم علی

کشور : آذربایجان
مساحت : 45120 m2
تمام شده

خیزی

کشور : آذربایجان
مساحت : 27648 m2
تمام شده

تعاونی گل بایندر

کشور : ترکیه
مساحت : 4128 m2
تمام شده

بایندر اِگه

کشور : ترکیه
مساحت : 1920 m2
تمام شده

آدیامان-5

کشور : ترکیه
مساحت : 15312 m2
تمام شده

آدیامان-4

کشور : ترکیه
مساحت : 15168 m2
تمام شده

آدیامان

کشور : ترکیه
مساحت : 20160 m2
تمام شده

آبشِرون- 8

کشور : آذربایجان
مساحت : 40560 m2
تمام شده

آبشِرون- 3

کشور : آذربایجان
مساحت : 42000 m2
تمام شده

آبشِرون- 2

کشور : آذربایجان
مساحت : 40320 m2
تمام شده

آبشِرون

کشور : آذربایجان
مساحت : 40320 m2
تمام شده

ماشتاقا- 3

کشور : آذربایجان
مساحت : 27456 m2
تمام شده

ماشتاقا- 2

کشور : آذربایجان
مساحت : 18240 m2
تمام شده

ماشتاقا

کشور : آذربایجان
مساحت : 18144 m2
در دست اقدام

محمدی-2

کشور : آذربایجان
مساحت : 28224 m2
تمام شده

محمدی

کشور : آذربایجان
مساحت : 34560 m2
تمام شده

زیره-3-2

کشور : آذربایجان
مساحت : 44112 m2
تمام شده

زیره-3

کشور : آذربایجان
مساحت : 17664 m2
تمام شده

زیره-2-2

کشور : آذربایجان
مساحت : 20448 m2
تمام شده

زیره-2

کشور : آذربایجان
مساحت : 19968 m2
تمام شده

زیره-1-2

کشور : آذربایجان
مساحت : 19200 m2
تمام شده

زیره

کشور : آذربایجان
مساحت : 20000 m2
تمام شده

کپی رایت© 2020