سیستم گاتر پرورش گیاهان

جهت پرورش گیاه در سیستم های کوکوپیت و فاقد خاک که بستر ریشه گیاه را تشکیل می دهد، از سیستم های گاتر استفاده می شود. این ورق فلزی از پوشش های آنتی باکتریال و اندود شده توسط رنگ مخصوص می باشد که در انتهای این سیستم جهت کنترل و اندازه گیری مقدار آب درین شده توسط گیاه که مازاد مصرف گیاه می باشد،  محفظه آنتی باکتریال مخصوص تعبیه شده که توسط لوله های UPVC جمع آوری شده و به واحد اندازه گیری متصل می باشد. این ورق ها در محل پروژه توسط تیم اجرایی شرکت قابل ساخت و نصب می باشد.

 


کپی رایت© 2020